White Industries R30 Cranks – Silver

8,300,000

R30 là một phần của dòng tay quay trục chính 30 mm của chúng tôi, bao gồm cả các mẫu M30, A30 và G30. “R” là viết tắt của đường và “30” là cho trục chính 30 mm. Đây là tay quay bạn muốn cho hầu hết các công trình xây dựng trên đường và sỏi nơi cần có dây xích và bạn muốn (và khung có thể đáp ứng) hệ số Q thấp hơn so với tay quay G30 cung cấp. Hãy xem bảng bên dưới và so sánh thông số kỹ thuật của cả bốn tổ hợp tay quay để giúp quyết định kiểu máy nào phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.